Skip to content
Menu

Psüühikahäiretest

Kuidas mõista psüühikahäiret?

  • Sõnaveeb defineerib kahest eri mõistest koosnevaid sõnu järgnevalt:

    Psüühika – “1. teadvusega seotud nähtuste kogum, inimesel ja kõrgematel loomadel peaaju talitlusega seotud võime kogeda keskkonda ning selle järgi oma käitumist muuta 2. inimese hingeelu, tema sisemaailm (ka kitsamalt mõne psüühilise seisundi v. omaduse kohta).”

    Häire – “1. (ajutine) korrast ära olek, või rike, mingi takistus või segav asjaolu Ja sõna psüühikahäire vastavalt: “vaimse tervise häire, käitumises, tundmustes või mõtlemises avalduvate haigusnähtude kogum, mis põhjustab inimesele vaevusi või häirib tema toimetulekut.”

Vaata lisaks

Definitsioonid

Häirete loend toetub TAI statistikale ning diagnoose kirjeldades lähtume arstlikust hindamisjuhendist RHK-10st (rahvusvaheline haiguste klassifikatsioon (ingl k ICD, international classification of diseases) ja samale, uuematele, ingliskeelsetele juhenditele RHK-11 ja DSM-5 (Psüühikahäirete diagnostika ja statistilise käsiraamatu 5. väljaanne), sest need on universaalselt kasutusel ja sarnaselt tõlgendatud, kuid diagnostiline lugu saab oma sõnad ka kogejailt endilt. Sisuliselt ja keeleliselt on RHK-10 vähemalt psüühika- ja käitumishäirete kohapealt aegunud, kuid definitsioonide all on püütud edasi anda psüühikahäirete üldiseid tunnuseid ja iseloomu, toetudes sealjuures ka haiglate kodulehtedel ja erialaspetsialistide avaldatud infole. Oleme arvesse võtnud ka RHK-11 definitsioone selle ingliskeelsest variandist, kuna see klassifikatsioon tuleb lähiajal kasutusse RHK-10 asemel.

Siin on välja toodud ka mõni “tabu” häire, mida diagnoositakse vähe ka seetõttu, et seda ei tunnistata piisavalt avalikult kas kultuuriliselt või indiviidi tasandil. EPILL on teinud järgneva loeteluga omapoolse valiku lähtudes ühiskonnas suuremat tähelepanu ja mõistmist vajavad häired. Huvikaitse seisukohast on meie jaoks oluline ka meditsiinis aktsepteeritud diagnostiline kirjeldus, kuna just selline lähenemine garanteerib teadusliku arusaama häirete olemusest. Nimekiri on täiendamisel.